Navigatie

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1              Definitiebepaling

1.  Potje natuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Mosselaan 51, 1934PJ te Egmond aan den Hoef, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 37044575.

2.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Potje natuur georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3.  Overeenkomst: de tussen de koper en Potje natuur tot stand gekomen overeenkomst op  afstand.

   4.  Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.  Koper: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening  van een beroep of bedrijf, met wie Potje natuur een overeenkomst op afstand sluit.

   6.  Product(en): in het kader van de overeenkomst door Potje natuur geleverde cosmetica.

7.  Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden.

   8.  Website: www.potje-natuur.nl.

 

Artikel 2              Identiteit van Potje natuur

Potje natuur:

Mosselaan  2118

1934PJ Egmond aan den Hoef

 

E-mailadres: info@potje-natuur.nl

Telefoon: 072-5066251

 

BTW-identificatienummer: NL8024.64.257.B01

 


 

 

Artikel 3              Algemene bepalingen

 1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen  overeenkomst tussen Potje natuur en de koper.

2.    De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.Artikel 4              Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst

1.    Voor de inzage in het aanbod en het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De potentiële koper staat ervoor in dat alle door hem opgegeven persoonsgegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt.

2.   Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.   Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

4.   Het gebruik van afbeeldingen op de website is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van het aanbod.

5.   Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Potje natuur niet.

6.   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Potje natuur onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden. Gedurende de periode dat de ontvangst van de bestelling nog niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.

7.   De door Potje natuur langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Potje natuur is verzonden.

 

Artikel 5              Herroepingsrecht consumenten

1.   De koop op afstand tussen de consument en Potje natuur kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.

2.   De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in het vorige lid, kan de koop op afstand ontbinden overeenkomstig de door Potje natuur verstrekte instructies.

3.   Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient het product onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Potje natuur te retourneren.

4.   Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering voor zijn rekening.

5.   Indien de consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, reeds een betaling heeft verricht zal Potje natuur dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de producten door Potje natuur zijn ontvangen, retourneren.

 

Artikel 6              Prijzen en betaling

1.   Voordat de koop op opstand wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.

2.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.   Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van eventuele bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.   De koper die vooruit betaalt kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.

5.   Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Potje natuur.

6.   Indien tijdige betaling achterwege blijft is de koper van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de koper wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.

7.   Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de koper in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

 

Artikel 7              Uitvoering en levering

1.   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.

2.   Potje natuur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.

3.   Potje natuur is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

4.   Potje natuur zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Potje natuur de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.

5.   Potje natuur behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.

6.   Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 

Artikel 8              Conformiteit

1.   Potje natuur staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.

2.   Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Potje natuur het product binnen redelijke termijn vervangen, tenzij het voor de koper ten tijde van de levering kenbaar was of kenbaar behoorde te zijn dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordde en hij het product in gebruik heeft genomen.

 

Artikel 9              Aansprakelijkheid

1.   De producten zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. Potje natuur is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van haar producten ontstaan.

 

Artikel 10            Klachten

1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Potje natuur.

2.   Bij Potje natuur ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord.

3.   Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11            Slotbepalingen

1.   Op elke overeenkomst tussen de koper en Potje natuur is Nederlands recht van toepassing.

2.   Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.   Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld.

4.   De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitiebepaling
1. Potje natuur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Mosselaan 51, 1934PJ te Egmond aan den Hoef, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 37044575.
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Potje natuur georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
3. Overeenkomst: de tussen de koper en Potje natuur tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
4. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Koper: de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Potje natuur een overeenkomst op afstand sluit.
6. Product(en): in het kader van de overeenkomst door Potje natuur geleverde cosmetica.
7. Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelde producten te ontbinden.
8. Website: www.potje-natuur.nl.


Artikel 2 Identiteit van Potje natuur
Potje natuur:
Mosselaan 2118
1934PJ Egmond aan den Hoef

E-mailadres: info@potje-natuur.nl
Telefoon: 072-5066251

BTW-identificatienummer: NL8024.64.257.B01Artikel 3 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Potje natuur en de koper.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst
1. Voor de inzage in het aanbod en het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De potentiële koper staat ervoor in dat alle door hem opgegeven persoonsgegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt.
2. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
4. Het gebruik van afbeeldingen op de website is zodanig dat dit een waarheidsgetrouwe weergave biedt van het aanbod.
5. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Potje natuur niet.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Potje natuur onverwijld langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan de in het aanbod gestelde voorwaarden. Gedurende de periode dat de ontvangst van de bestelling nog niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
7. De door Potje natuur langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Potje natuur is verzonden.


Artikel 5 Herroepingsrecht consumenten
1. De koop op afstand tussen de consument en Potje natuur kan door de consument, gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.
2. De consument die gebruik maakt van het recht als bedoeld in het vorige lid, kan de koop op afstand ontbinden overeenkomstig de door Potje natuur verstrekte instructies.
3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht dient het product onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Potje natuur te retourneren.
4. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering voor zijn rekening.
5. Indien de consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, reeds een betaling heeft verricht zal Potje natuur dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de producten door Potje natuur zijn ontvangen, retourneren.


Artikel 6 Prijzen en betaling
1. Voordat de koop op opstand wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Op de website vermelde tarieven zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van eventuele bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
4. De koper die vooruit betaalt kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft plaatsgevonden.
5. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld van Potje natuur.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de koper van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de koper wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
7. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de koper in verzuim is, of is geweest, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.


Artikel 7 Uitvoering en levering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vindt de levering van de bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.
2. Potje natuur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.
3. Potje natuur is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
4. Potje natuur zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. In het aanbod vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Vermelde leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Potje natuur de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.
5. Potje natuur behoudt zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
6. Het risico van verlies of schade aan de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.


Artikel 8 Conformiteit
1. Potje natuur staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde kenmerken, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en voor het overige beantwoorden aan de overeenkomst.
2. Indien een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Potje natuur het product binnen redelijke termijn vervangen, tenzij het voor de koper ten tijde van de levering kenbaar was of kenbaar behoorde te zijn dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordde en hij het product in gebruik heeft genomen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De producten zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. Potje natuur is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die door gebruik van haar producten ontstaan.


Artikel 10 Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Potje natuur.
2. Bij Potje natuur ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord.
3. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 11 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst tussen de koper en Potje natuur is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand is gesteld.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 potje natuur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel